Asociacija „Mano miestas Klaipėda“

ĮSTATAI

I SKYRIUSBENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ (toliau tekste – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas– koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti visuomenės viešuosius interesus.

1.2. Asociacijos pavadinimas – „Mano miestas Klaipėda“.

1.3. Teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

1.5. Asociacija turi savo antspaudą ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

1.6. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir šių įstatų nuostatų.

1.7. Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui.

1.8. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUSASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, TEISĖS

2.1. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti ir aktyvinti asmenis bei įmones, įstaigas ir/ar organizacijas, skatinant veikti Klaipėdos miesto labui. Asociacija veikia pilietiškumo skatinimo, kultūros ir švietimo plėtros, o taip pat palankios aplinkos verslui kūrimo Klaipėdoje srityse. Asociacijos veiklos rūšys – renginių ir konferencijų bei diskusijų miestui aktualiais klausimais organizavimas ir dalyvavimas jose, mokymų Klaipėdos bendruomenei rengimas ir dalyvavimas juose, konkursų, akcijų ir pramogų organizavimas ir dalyvavimas jose, asociacijos narių atstovavimas aktualiais miestui klausimais, iniciatyvų tobulinant Klaipėdos miestą skatinimas, o taip pat ir bet kokia kita veikla, susijusi su gerų darbų Klaipėdos miestui skatinimu.

2.2. Asociacija turi teisę:

2.2.1. siekdama savo tikslo teikti įvairaus pobūdžio socialines paslaugas bei užsiimti socialinės integracijos veikla;

2.2.2. vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei juose numatytiems tikslams;

2.2.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

2.2.4. samdyti fizinius ar juridinius asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai;

2.2.5. mokėti atlyginimą asociacijos valdymo organo (-ų) nariams;

2.2.6. kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose bei asociacijos vidaus dokumentuose numatytas teises.

2.3. Veiklą, kuriai įstatymų nustatyta tvarka yra reikalinga licencija, asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją.

2.4. Asociacija turi teisę Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka teikti paramą ir labdarą, bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų.

2.5. Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą.

2.6. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

2.7. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose nustatytiems, tikslams.

III SKYRIUS. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, kurie priimti į asociaciją įstatuose nustatyta tvarka.

3.2. Kai asociacijos veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais, nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys.

3.3. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti asociacijos nariais vykdomajai valdybai pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

3.4. Asociacijos nariai skirstomi į paprastuosius ir asocijuotus.

3.5. Paprastasis narys turi teisę:

3.5.1. siūlyti asociacijai įvairias idėjas miesto gerinimo klausimais bei teikti pasiūlymus aktualioms miestiečių problemoms spręsti;

3.5.2. gauti visą informaciją apie asociacijos organizuojamus renginius, susirinkimus, seminarus, diskusijas ir kitus susibūrimus;

3.5.3. gavęs oficialų asociacijos pakvietimą, dalyvauti asociacijos renginiuose, susirinkimuose, seminaruose, diskusijose bei kituose susibūrimuose;

3.5.4. bet kada išstoti iš asociacijos šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

3.5.5. paprastasis narys taip pat turi teisę būti bet kurio asocijuoto nario rekomenduojamas į asocijuotus narius;

3.5.6. į kitas šiuose įstatuose bei asociacijos vidaus dokumentuose nustatytas paprastųjų narių teises.

3.6. Asocijuotas narys turi teisę:

3.6.1. siūlyti asociacijai įvairias idėjas miesto gerinimo klausimais bei teikti pasiūlymus aktualioms miestiečių problemoms spręsti;

3.6.2. gauti visą informaciją apie asociacijos organizuojamus renginius, susirinkimus, seminarus, diskusijas ir kitus susibūrimus;

3.6.3. dalyvauti asociacijos renginiuose, susirinkimuose, seminaruose, diskusijose bei kituose susibūrimuose;

3.6.4. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame asocijuotų narių susirinkime;

3.6.5. būti išrinktas ir dalyvauti asociacijos renkamuose ir/ ar skiriamuose valdymo organuose ar kituose asociacijos struktūriniuose vienetuose;

3.6.6. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.6.7. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.6.8. bet kada išstoti iš asociacijos šiuose įstatuose nustatyta tvarka (tokiu atveju stojamasis ir nario mokesčiai, kiti įnašai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami);

3.6.9. kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose bei asociacijos vidaus dokumentuose nustatytas teises.

3.7. Visi asociacijos nariai privalo griežtai laikytis jos įstatų ir kitų vidaus veiklos dokumentų, su kuriais buvo supažinti, nuostatų.

3.8. Asocijuoti asociacijos nariai papildomai turi vykdyti asociacijos asocijuotų narių susirinkimo ir kitų valdymo organų sprendimus, tausoti asociacijos turtą, laiku mokėti nario mokesčius. Asociacijos asocijuotų narių stojamųjų įnašų dydį, periodinio nario mokesčio dydį ir mokesčių mokėjimo tvarką nustato visuotinis asocijuotų asociacijos narių susirinkimas atskiru dokumentu.

IV SKYRIUS. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1. Asmuo, norintis tapti paprastuoju asociacijos nariu, turi pateikti nustatytos formos prašymą valdybai.

4.2. Valdybai prašymą priėmus, asmuo tampa paprastuoju asociacijos nariu ir įgyja visas paprastojo nario teises.

4.3. Prašymo dėl tapimo paprastuoju asociacijos nariu priėmimo klausimą valdyba turi išspręsti ne vėliau kaip artimiausio posėdžio, po to, kai gautas prašymas, metu.

4.4. Asmens prašymas dėl tapimo paprastuoju asociacijos nariu gali būti nepriimamas motyvuotu raštišku valdybos sprendimu.

4.5. Pašalinus atsisakymo priimti į asociacijos narius priežastis arba išnykus aplinkybėms, dėl kurių prašymas tapti asociacijos nariu nebuvo priimtas, asmuo turi teisę pateikti prašymą pakartotinai.

4.6. Paprastasis narys priimamas į asocijuotus narius valdybos sprendimu ne mažiau kaip vieno asocijuoto nario rekomendacijos pagrindu.

4.7. Valdybai priėmus sprendimą dėl kandidato į asociacijos asocijuotus narius tinkamumo, jo patvirtinimo į asocijuotus narius klausimas svarstomas asociacijos valdybos susirinkime, dalyvaujant pačiam kandidatui.

4.8. Sprendimas dėl priėmimo į asociacijos asocijuotus narius priimamas susirinkime dalyvaujančių valdybos narių, jeigu neprieštarauja daugiau kaip vienas valdybos narys.

4.9.Asocijuoto nario teises ir pareigas asmuo įgyja nuo stojamojo mokesčio sumokėjimo dienos.

4.10. Asociacijos narys (tiek paprastasis, tiek asocijuotas) gali bet kada išstoti iš asociacijos, raštu pateikęs valdybai prašymą dėl išstojimo iš asociacijos, įvykdęs savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs.

4.11. Asociacijos narys, pažeidęs asociacijos įstatus, vidaus veiklos dokumentų nuostatas, o asocijuotas narys be pateisinamos priežasties nesumokėjęs nario mokesčio, nevykdantis asocijuotų narių susirinkimo ir kitų valdymo organų sprendimų, valdybos susirinkimo sprendimu gali būti pašalintas iš asociacijos.

V SKYRIUSASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI

5.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacijoje sudaromi šie organai: visuotinis asocijuotų narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – prezidentas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir strategijos formavimo bei jos įgyvendinimo priežiūros organas – prezidentų klubas.

VISUOTINIS ASOCIJUOTŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS

5.2. Visuotinis asocijuotų narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises:

5.2.1. priima, keičia ir papildo asociacijos įstatus;

5.2.2. priima sprendimą keisti asociacijos buveinę;

5.2.3. nustato asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

5.2.4. renka valdybų narius ir juos atšaukia;

5.2.5. skiria ir atšaukia asociacijos prezidentą ir viceprezidentą;

5.2.6. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

5.2.7. tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

5.2.8. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.2.9. valdybos siūlymu steigia filialus, atstovybes;

5.2.10. priima kitus šiuose įstatuose bei asociacijos vidaus dokumentuose numatytus sprendimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.3. Visuotiniame asocijuotų narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asocijuoti nariai. Vienas asocijuotas narys visuotiniame asocijuotų narių susirinkime turi vieną balsą.

5.4. Paprastieji asociacijos nariai gali dalyvauti visuotiniame asocijuotų narių susirinkime be balso teisės.

5.5. Susirinkimams vadovauja ir susirinkimo pirmininko pareigas eina asociacijos prezidentas.

5.6. Susirinkimas turi būti šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą metuose ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos.

5.7. Susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip ¼ asocijuotų narių, valdyba, prezidentų klubas ir/ ar asociacijos prezidentas. Neeilinis visuotinis asocijuotų narių susirinkimas kitų, nei valdyba, asociacijos organų iniciatyva, privalo būti valdybos šaukiamas ir turi įvykti ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites po raštiško atitinkamų inciatyvą išreiškusių asociacijos organų prašymo gavimo valdyboje dienos.

5.8. Apie šaukiamą susirinkimą visi asocijuoti nariai informuojami raštu elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki numatomos susirinkimo dienos. Nesant galimybės asocijuotam nariui pranešti apie šaukiamą susirinkimą raštu elektroniniu paštu, toks narys apie šaukiamą susirinkimą gali būti informuojamas žodžiu telefonu.

5.9. Visuotinis asocijuotų narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų asocijuotų narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose nurodytas išimtis.

5.10. Sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo ir papildymo, padalinių ar juridinių asmenų steigimo, asociacijos likvidavimo, pertvarkymo ir reorganizavimo, narių mokesčių nustatymo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų.

5.11. Visuotiniai asocijuotų narių susirinkimai yra protokoluojami. Juos protokoluoja susirinkimo sekretorius, renkamas susirinkimo metu asociacijos prezidento teikimu.

5.12. Jeigu susirinkime nėra pakankamai narių, kad būtų galima priimti sprendimus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį po neįvykusio susirinkimo, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriam suteikiama teisė priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių susirinkime narių skaičiaus.

5.13. Asociacijos visuotinis asocijuotų narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi bent vienas asociacijos narys ir/ ar valdymo organas.

PREZIDENTŲ KLUBAS

5.14. Prezidentų klubas yra asociacijos strategijos formavimo bei jos įgyvendinimo priežiūros organas.

5.15. Prezidentų klubas:

5.15.1. formuoja asociacijos strategiją;

5.15.2. sudaro asociacijos strategijos įgyvendinimo planą;

5.15.3. prižiūri asociacijos strategijos įgyvendinimą, teikia konsultacijas valdybai ir prezidentui bei viceprezidentui jos įgyvendinimo klausimais;

5.15.4. vertina valdybos parengtas vidaus tvarkos taisykles, o taip pat ir kitus valdybos parengtus norminio pobūdžio aktus, ir teikia valdybai rekomendacijas bei pastabas dėl jų;

5.15.5. vertina metinius asociacijos padalinių – veiklos grupių – planus ir teikia valdybai išvadas bei rekomendacijas dėl jų;

5.15.6. teikia visuotiniam asocijuotų narių susirinkimui valdybos narių kandidatūras;

5.15.7. teikia visuotiniam asocijuotų narių susirinkimui asociacijos prezidento ir viceprezidento kandidatūras;

5.15.8. įvertina kiekvienų finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą, parengtą asociacijos prezidento, ir teikia susirinkimui pastabas bei pasiūlymus dėl jos tvirtinimo.

5.16. Prezidentų klubą sudaro visi kadenciją baigę asociacijos prezidentai, einamųjų metų asociacijos prezidentas ir asociacijos viceprezidentas.

5.17. Prezidentų klubui vadovauja ir jo posėdžius šaukia einamaisiais metais kadenciją baigęs asociacijos prezidentas.

5.18. Prezidentų klubas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį.

5.19. Prezidentų klubo veiklos principus nustato prezidentų klubo veiklos reglamentas, kurį priima ir tvirtina prezidentų klubas.

5.20. Baigę kadenciją asociacijos prezidentai pagal savo galimybes kuruoja savo pasirinkto asociacijos padalinio – veiklos grupės – veiklą.

VALDYBA

5.21. Asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, kuris įgyvendina Prezidentų klubo nustatytą asociacijos veiklos strategiją ir sprendžia kasdieninius asociacijos veiklos klausimus.

5.22. Be kasdieninių asociacijos veiklos klausimų valdyba taip pat:

5.22.1. priima sprendimus dėl asmenų priėmimo į asociaciją paprastaisiais ir asocijuotais nariais;

5.22.2. priima sprendimus dėl asmenų pašalinimo iš asociacijos paprastųjų ir/ ar asocijuotų narių;

5.22.3. priima sprendimus dėl asociacijos vidinės struktūros ir konkrečių pareigybių, tame tarpe sprendimus dėl asmenų įdarbinimo asociacijoje bei darbo sąlygų jiems nustatymo;

5.22.4. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.22.5. nustato ir tvirtina asociacijos vidaus tvarkos taisykles, o taip pat ir kitus norminio pobūdžio aktus;

5.22.6. priima sprendimą dėl asociacijos turto įkeitimo, pirkimo ar pardavimo;

5.22.7. priima sprendimus dėl dalyvavimo projektinėje veikloje;

5.22.8. priima sprendimus dėl bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su socialiniais partneriais;

5.22.9. priima sprendimus dėl asociacijos asocijuotų narių delegavimo į kitas nevyriausybinio pobūdžio institucijas, tarybas ir t.t.;

5.23. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, asocijuotų narių susirinkimo ir prezidentų klubo sprendimais bei valdybos patvirtintu darbo reglamentu.

5.24. Valdybą sudaro 9 (devyni) visuotinio asocijuotų narių susirinkimo išrinkti nariai. Valdybos nariais gali būti tik asocijuoti nariai. Į valdybą paprastai renkami asociacijos padalinių – veiklos grupių – vadovai, asociacijos prezidentas ir kadenciją baigęs prezidentas.

5.25. Valdybai vadovauja ir jos posėdžius šaukia asociacijos prezidentas.

5.26. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu ir gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių.

5.27. Visi sprendimai valdybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma.

5.28. Valdybos kadencija – 1 (vieneri) metai. Ji prasideda kartu su asociacijos prezidento kadencijos pradžia.

ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

5.29. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. Jis taip pat yra ir asociacijos valdybos pirmininkas.

5.30. Prezidentą prezidentų klubo teikimu skiria visuotinis asocijuotų narių susirinkimas. Kandidatu į asociacijos prezidento postą paprastai teikiamas asmuo, asociacijoje einantis viceprezidento pareigas. Prezidentu gali būti tik asocijuotas narys. Asmuo, paskirtas asociacijos prezidentu, savo kadencijos laikotarpiu įsipareigoja nebūti jokios politinės partijos ar visuomeninio judėjimo keliamu kandidatu nacionaliniuose, vietos savivaldos ar Europos Sąjungos rinkimuose.

5.31. Asociacijos prezidentui laikinai negalint eiti asociacijos prezidento pareigų (dėl ligos ar išvykus ar dėl kitų svarbių priežasčių), jį pavaduoja asocijuotų narių susirinkimo išrinktas asociacijos viceprezidentas. Asociacijos viceprezidento kandidatūrą visuotiniam asocijuotų narių susirinkimui teikia prezidentų klubas. Asociacijos viceprezidentu gali būti tik asocijuotas narys. Asmuo, ėjęs asociacijos viceprezidento pareigas, kitais metais paprastai teikiamas kandidatu į asociacijos prezidento postą.

5.32. Prezidentas skiriamas 1 (vienerių) metų kadencijai. Prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo inauguracijos, kuri turi įvykti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo jo paskyrimo dienos. Inauguracijai neįvykus per šiame įstatų straipsnyje nurodytą terminą, naujai paskirtas prezidentas pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo metų liepos 1 d. Šios nuostatos taikomos ir viceprezidentui.

5.33. Prezidentui ir/ ar viceprezidentui darbo užmokestis nėra mokamas, nebent visuotinis narių susirinkimas 2/3 dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma nuspręstų kitaip.

5.34. Visi kadenciją baigę prezidentai tampa prezidentų klubo nariais.

5.35. Asociacijos prezidentas:

5.35.1. vadovauja visuotiniam asocijuotų narių susirinkimui;

5.35.2. kartu su valdyba parengia ir ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po asociacijos finansinių metų pabaigos pateikia visuotiniam asocijuotų narių susirinkimui asociacijos veiklos metinę ataskaitą;

5.35.3. atstovauja asociacijai santykiuose su valstybinėmis bei nevalstybinėmis institucijomis ar privačiais asmenimis bei kitais trečiaisiais asmenimis;

5.35.4. kontroliuoja asociacijos asocijuotų narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų vykdymą asociacijos vidaus struktūriniuose padaliniuose, filialuose, atstovybėse ir juridiniuose asmenyse bei teikia apie tai informaciją prezidentų klubui;

5.35.5. priima ir atleidžia iš darbo asociacijos samdomus darbuotojus, sudaro ar nutraukia su jais darbo sutartis;

3.35.6. gavęs valdybos pritarimą, asociacijos vardu sudaro sandorius;

5.35.7. organizuoja ir vykdo viešos informacijos apie asociaciją paskelbimą;

5.35.8. atlieka kitus veiksmus, nepriklausančius visuotinio asocijuotų narių susirinkimo, valdybų ar prezidento klubo kompetencijai;

5.35.9. atlieka veiksmus, kuriuos prezidentui paveda visuotinis asocijuotų narių susirinkimas arba valdyba.

VI SKYRIUS. ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITA

6.1.Prezidentas kartu su valdyba ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po asociacijos finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam asocijuotų narių susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą.

6.2. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

6.3. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

6.3.1. informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

6.3.2. asociacijos narių (paprastųjų ir asocijuotų) skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.3.3. asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

6.3.4. samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

6.3.5. kita informacija, kurią nustato visuotinis asocijuotų narių susirinkimas.

6.4. Asocijuotus narius apie asociacijos veiklą susirinkimų metu informuoja prezidentas.

6.5. Norėdamas susipažinti su visais asociacijos dokumentais ar gauti kitą informaciją apie jos veiklą, asociacijos narys gali kreiptis į prezidentą žodžiu arba raštu. Į raštu pateiktus paklausimus prezidentas ar jo įgaliotas asmuo privalo atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

VII SKYRIUS. ASOCIACIJOS TURTAS

7.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, įmonės, transporto
priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

7.2. Asociacijos lėšas sudaro:

7.2.1. Asocijuotų narių mokesčiai, kurių dydį ir mokėjimo periodiškumą nustato visuotinis asocijuotų narių susirinkimas;

7.2.2. fizinių asmenų, paramos organizacijų ir paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

7.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos;

7.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;

7.2.5. skolintos lėšos;

7.2.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

7.3. Jei lėšas asociacijai skiria valstybės valdžios ir valdymo institucijos ar savivaldybės, tai
šios lėšos yra skiriamos tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitiems įstatymų numatytiems atvejams. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei tiems tikslams, kuriems įgyvendinti jos buvo skirtos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

7.4. Asociacijos turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos asociacijos nariams, išskyrus Asociacijos įstatyme nustatytus atvejus.

7.5. Pasibaigus asociacijos veiklai, likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją

7.6. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

VIII SKYRIUS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ PANAUDOJIMAS. VEIKLOS KONTROLĖ

8.1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).

8.2. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:

8.2.1. neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

8.2.2. mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

8.2.3. asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

8.2.4. suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

8.2.5. skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

8.2.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

8.2.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas ir tai neprieštarauja teisės aktams;

8.2.8. parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas ir tai neprieštarauja teisės aktams;

8.2.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

8.2.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

8.2.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

8.2.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

8.3. Šiuose įstatuose numatytas su asociacijos nariu ar asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiu asmeniu susijęs asmuo yra:

8.3.1. asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimas giminaitis;

8.3.2. juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų asociacijos nario – juridinio asmens organe;

8.3.3. juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi asociacijos narys, 8.3.1 ar 8.3.2 punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.

8.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

8.5. Asociacijos ūkinę – finansinę veiklą prižiūri prezidentų klubas.

IV SKYRIUS. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

9.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal asociacijos prievoles.

9.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima Visuotinis Asocijuotų narių Susirinkimas. Asociacijos filialas ar atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina asocijuotų narių susirinkimas.

9.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima asocijuotų narių susirinkimas.

X SKYRIUS. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarką kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.

10.2. Kitus viešus pranešimus asociacija skelbia dienraštyje “Vakarų ekspresas” arba dienraštyje „Klaipėda“ arba savo internetinėje svetainėje www.mmk.lt.

10.3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka asociacijos prezidentas.

10.4. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose už nustatytos informacijos viešą paskelbimą pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako asociacijos prezidentas.

10.5. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos valdymo organas ar visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XI SKYRIUS. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

11.1. Asociacijos pertvarkymo ir veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) pagrindus bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Asociacijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

11.2. Asociacija gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama visuotinio narių susirinkimo sprendimu ir/ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytais pagrindais.

11.3. Sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo priima visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.

11.4. Vienu metu asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

11.5. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą asociacijos prezidentas (prezidento pavaduotojas) asociacijos vardu turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

11.6. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

XII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Kiti klausimai neaptarti šiuose įstatuose, yra sprendžiami visuotiniame asocijuotų narių susirinkime, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose bei asociacijos vidaus dokumentuose nustatytos tvarkos.

12.2. Šie įstatai įsigalioja jų įregistravimo juridinių asmenų registre momentu.